科研论文

首页 > 科学研究  > 科研管理 > 科研论文
2017年CCF会议论文发表情况表
2018年08月28日14时 人评论
2017年CCF会议论文清单


序号论文名称第一作者所有作者来源期刊CCF分类
1Semi-supervised   multi-view correlation feature learning with application to webpage   classification荆晓远Jing,   Xiao-Yuan ; Wu, Fei; Dong, Xiwei; Shan, Shiguang; Chen, SongcanAAAI 2017A
2Multiset   feature learning for highly imbalanced data classification荆晓远Jing,   Xiao-Yuan; Wu, Fei; Dong, Xiwei; Shan, Shiguang; Chen, Songcan AAAI 2017A
3Robust   manifold matrix factorization for joint clustering and feature extraction张乐飞Zhang,   Lefei; Zhang, Qian; Du, Bo; Tao, Dacheng; You, JaneAAAI 2017A
4Multi-kernel   low-rank dictionary pair learning for multiple features based image   classification朱小柯
    (荆晓远)
 Zhu, Xiaoke; Jing, Xiao-Yuan; Wu, Fei; Wu,   Di; Cheng, Li; Li, Sen; Hu, Ruimin AAAI 2017A
5Learning   heterogeneous dictionary pair with feature projection matrix for pedestrian   video retrieval via single query image朱小柯
    (荆晓远)
Zhu,   Xiaoke; Jing, Xiao-Yuan; Wu, Fei; Wang, Yunhong; Zuo, Wangmeng; Zheng,   Wei-Shi AAAI 2017A
6On   gleaning knowledge from multiple domains for active learning王增茂
    (杜博)
 Wang, Zengmao; Du, Bo; Zhang, Lefei; Zhang,   Liangpei; Hu, Ruimin; Tao, Dacheng IJCAI 2017A
7Discriminant   tensor dictionary learning with neighbor uncorrelation for image set based   classification吴飞
    (荆晓远)
Wu,   Fei; Jing, Xiao-Yuan; Zuo, Wangmeng; Wang, Ruiping; Zhu, XiaokeIJCAI 2017A
8Adaptive   manifold regularized matrix factorization for data clustering张乐飞 Zhang, Lefei; Zhang, Qian; Du, Bo; You,   Jane; Tao, DachengIJCAI 2017A
9Exploiting   social influence for context-aware event recommendation in event-based social   networks王志波Wang,   Zhibo; Zhang, Yongquan; Li, Yijie; Wang, Qian; Xia, FengIEEE INFOCOM 2017A
10Checks   and balances: A tripartite public key infrastructure for secure web-based   connections陈晶 Chen, Jing; Yao, Shixiong; Yuan, Quan; Du,   Ruiying; Xue, Guoliang IEEE INFOCOM 2017A
11Learning   privately: Privacy-preserving canonical correlation analysis for cross-media   retrieval王骞 Wang, Qian; Hu, Shengshan; Du, Minxin; Wang,   Jingjun; Ren, KuiIEEE INFOCOM 2017A
12Poster:   Enabling secure location authentication in drone肖峰
    (本科,王骞)
 Xiao, Feng; Zhou, Man; Liye, Youcheng; Yang,   Jingxiao; Wang, Qian MobiCom 2017(短文)A
13Cross-project   and within-project semi-supervised software defect prediction problems study   using a unified solution吴飞
    (荆晓远)
Wu,   Fei; Jing, Xiao-Yuan; Dong, Xiwei; Cao, Jicheng; Xu, Mingwei; Zhang, Hongyu;   Ying, Shi; Xu, BaowenICSE-C 2017(短文)A
14Relating   Alternate Modifications to Defect Density in Software Development李增扬
   
(梁鹏)
Li,   Zengyang; Liang, Peng, Li, BingICSE-C 2017(短文)A
15Distinguishing   the Indistinguishable: Exploring Structural Ambiguities via Geodesic Context严庆安
    (肖春霞)
Qingan   Yan, Long Yang, Ling Zhang, Chunxia XiaoCVPR 2017A
16Statistical   Inference of Gaussian-Laplace Distribution for Person Verification王正
    (胡瑞敏)
Wang,Zheng,   Hu, Ruimin, Yu, Yi, Jiang ,Junjun, Ma ,Jiayi , Shin'ichi Satoh ACM International Conference on Multimedia   2017A会
17CRDT-based   conflict detection and resolution for massive-scale real-time collaborative   CAD systems吕晓
    (何发智)
Lv,   Xiao; He, Fazhi; Cai, Weiwei; Cheng, Yuan; Wu, YiqiCSCW 2017(短文)B
18Cruise   UAV Video Compression Based on Long-Term Wide-Range Background王旭
    (肖晶)
Wang,   Xu; Xiao, Jing; Hu, Ruimin; Wang, ZhongyuanDCC 2017(短文)B
19Efficiently   discovering most-specific mixed patterns from large data trees吴小莹Wu,   Xiaoying; Theodoratos, DimitriDASFAA 201B
20Efficient   local clustering coefficient estimation in massive graphs张颢
    (祝园园)
 Zhang, Hao; Zhu, Yuanyuan; Qin, Lu; Cheng,   Hong; Yu, Jeffrey XDASFAA 2017B
21Multi-granularity   neural sentence model for measuring short text similarity黄江平
    (姬东鸿)
 Huang, Jiangping; Yao, Shuxin; Lyu, Chen;   Ji, DonghongDASFAA 2017B
22Preference   integration in context-aware recommendation郑麟
    (朱福喜)
Zheng,   Lin; Zhu, FuxiDASFAA 2017B
23Group-level   influence maximization with budget constraint颜钱
    (黄浩)
Yan,   Qian; Huang, Hao; Gao, Yunjun; Lu, Wei; He, QinmingDASFAA 2017B
24On-demand   time blurring to support side-channel defense刘维杰
    (王丽娜)
Liu,   Weijie; Gao, Debin; Reiter, Michael K.ESORICS 2017B
25Sound   physical property matching between non central listening point and central   listening point for NHK 22.2 system reproduction王松
    (胡瑞敏)
Wang,   Song; Hu, Ruimin; Chen, Shihong; Wang, Xiaochen; Peng, Bo; Yang, Yuhong; Tu,   Weiping ICASSP 2017B
26A   joint learning based Face Super Resolution approach via contextual   topological structure陈亮
    (胡瑞敏)
Chen,   Liang; Hu, Ruimin; Han, Zhen; Wang, Zhongyuan; Li, Qing ICASSP 201B
27Efficient   mode decision for noisy video transcoding张安娜
    (韩镇)
Zhang,   Anna; Han, Zhen; Wang, ZhongyuanICASSP 2017B
28Transferring   clothing parsing from fashion dataset to surveillance郑淇
    (陈军)
Zheng,   Qi; Chen, Jun; Liang, Chao; Fang, Wenhua; Jing, Xiaoyuan; Hu, RuiminICASSP 2017B
29Taichi   distance for person re-identification王正
    (胡瑞敏)
Wang,   Zheng; Hu, Ruimin; Yu, Yi; Liang, Chao; Chen, Chen ICASSP 2017B
30A   Scalable and Distributed Approach for NFV Service Chain Cost Minimization张子军
    (李宗鹏)
Zhang,   Zijun; Li, Zongpeng; Wu, Chuan; Huang, Chuanhe  ICDCS 2017(短文)B
31Semantic-aware   adaptation scheme for soccer video over MPEG-DASH胡胜红
    (肖春霞)
 Hu, Shenghong; Sun, Lingfen; Xiao, Chunxia;   Gui, ChaoICME 2017B
32Saliency   map generation based on saccade target theory吴伟
    (陈震中)
Wu,   Vue; Chen, ZhenzhongICME 2017B
33Propagation-Aware   Temporal Verification for Parallel Business Cloud Workflows罗浩宇
    (刘进)
 Luo, Haoyu; Liu, Xiao; Liu, Jin; Yang, YunICWS 2017B
34An   Agent-Based Decentralised Service Monitoring Approach in Multi-Tenant   Service-Based Systems叶大墉 Ye, Dayong; He, Qiang; Wang, Yanchun; Yang,   Yun ICWS 2017B
35Formulating   Criticality-Based Cost-Effective Monitoring Strategies for Multi-Tenant   Service-Based Systems王艳春Wang,   Yanchun; He, Qiang; Ye, Dayong; Yang, Yun ICWS 2017B
36Efficient   keyword search for building service-based systems based on dynamic   programming何强He,   Qiang; Zhou, Rui; Zhang, Xuyun; Wang, Yanchun; Ye, Dayong; Chen, Feifei;   Chen, Shiping; Grundy, John; Yang, Yun ICSOC 2017B
37Stable   matching for spectrum market with guaranteed minimum requirement陈艳姣Chen,   Yanjiao; Xiong, Yuxuan; Wang, Qian; Yin, Xiaoyan; Li, Baochun MobiHoc 2017B
38Clockwork:   Scheduling Cloud Requests in Mobile Applications陈艳姣Chen,   Yanjiao; Yu, Zixuan; Li, Baochun SECON 2017B
39Scalable   tag recommendation for software information sites周平义
    (刘进)
Zhou,   Pingyi; Liu, Jin; Yang, Zijiang; Zhou, Guangyou SANER 2017B
40Predicting   small RNAs in bacteria via sequence learning ensemble method章文Wen   Zhang , Jingwen Shi, Guifeng Tang, Bolin Li, Weiran Lin, Xiang Yue, Yanlin   Chen, and Dingfang LiBIBM 2017(短文)B
41Predicting   drug-disease associations based on the known association bipartite network章文Wen   Zhang , Xiang Yue, Yanlin Chen, Weiran Lin, Bolin Li, Feng Liu, and Xiaohong   Li*BIBM 2017B
42A   Secure Cloud Storage System Based on Discrete Logarithm Problem张健Jian   Zhang, Yang Yang, Yanjiao Chen, Fei ChenIWQoS 2017B会
43GMAlign:   a new network aligner for revealing large conserved functional components祝园园Yuanyuan   Zhu, Yuezhi Li, Juan Liu, Lu Qin, and Jeffrey Xu YuBIBM 2017B
44Learning   from Imbalanced Data for Predicting the Number of Software Defects余啸
    (刘进)
Xiao   Yu, Jin Liu , Zijiang Yang,Qing Li, Xiangyang Jia28th   International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE2017)B会
45Heterogeneous   Defect Prediction through Multiple Kernel Learning and Ensemble Learning李志强
    (荆晓远)
Zhiqiang   Li, Xiao-Yuan Jing, Xiaoke Zhu, Hongyu Zhang2017 IEEE   INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE MAINTENANCE AND EVOLUTION (ICSME)B会
46Massive   spatial query on the kepler architecture龚奕利 Gong, Yili; Tang, Jia; Li, Wenhai; Ye,   Zihui ASAP 2017C
47RE-PROV:   Modeling requirement provenance with PROV何扬帆 He, Yangfan; Li, XiaojianAPSEC 2017C
48Diversified   top-k keyword query interpretation on knowledge graphs王赢
    (钟鸣)
Wang,   Ying; Zhong, Ming; Zhu, Yuanyuan; Li, Xuhui; Qian, Tieyun APWeb-WAIM 2017C
49A   transparent selective undo algorithm for collaborative editing蔡维纬
    (何发智)
 Cai, Weiwei; He, Fazhi; Lv, Xiao; Cheng,   YuanCSCWD 2017C
50Exploit   label embeddings for enhancing network classification陈亦琦
    (钱铁云)
Chen,   Yiqi; Qian, Tieyun; Zhong, Ming; Li, XuhuiDEXA 2017C
51How   to reduce software development cost with personnel assignment optimization:   Exemplary improvement on the Hungarian Algorith王翀Wang,   Chong; Luo, Zhong; Lin, Luxin; Daneva, MayaEASE 2017C
52Virtual   path assignment based on load balancing for SDNs王小毛
    (黄传河)
Wang,   Xiaomao; Huang, Chuanhe; He, Kai; Fan, Xiying; Fu, BinICPADS 2017C
53Baseline   is fragile: On the effectiveness of stack pivot defense严飞Yan,   Fei; Huang, Fan; Zhao, Lei; Peng, Huirong; Wang, Qian ICPADS 2017C
54CC-paxos:   Integrating consistency and reliability in wide-area storage systems龚奕利Gong,   Yili; Hu, Chuang; Ma, Wentao; Wang, Wenjie ICPADS 2017C
55SLICE:   Structural and Label Information Combined Embedding for Networks陈亦琦
    (钱铁云)
Chen,   Yiqi; Qian, TieyunICONIP 2017C
56Deep   Metric Learning with Symmetric Triplet Constraint for Person   Re-identification李森
    (荆晓远)
Li,   Sen; Jing, Xiao-Yuan; Zhu, Xiaoke; Zhang, Xinyu; Ma, Fei ICONIP 2017C
57Deeply-supervised   CNN for prostate segmentation朱其奎
    (杜博)
Zhu,   Qikui; Du, Bo; Turkbey, Baris; Choyke, Peter L.; Yan, Pingkun IJCNN 2017C
58Multi-class   active learning: A hybrid informative and representative criterion inspired   approach王增茂
    (杜博)
Wang,   Zengmao; Du, Bo; Zhang, LefeiIJCNN 2017C
59Structural   superpixel descriptor for visual tracking黄文军
    (胡瑞敏、梁超)
Huang,   Wenjun; Hu, Ruimin; Liang, Chao; Ruan, Weijian; Luo, BoIJCNN 2017C
60A   neural joint model for extracting bacteria and their locations李霏
    (姬东鸿)
Li,   Fei; Zhang, Meishan; Fu, Guohong; Ji, DonghongPAKDD 2017C
61Constructing   drug ingredient interaction network to ensure medication security茅志仁
    (刘进)
Mao,   Zhiren; Zhou, Pingyi; Zhong, Jiaxiang; Jiang, Luojia; Deng, Chongzhi; Liu,   JinSEKE 2017C
62Is   the number of faults helpful for cross-company defect prediction井溢洋
    (刘进)
Jing,   Yiyang; Zhang, Jiansheng; Liu, JinSEKE 2017C
63Using   class imbalance learning for cross-company defect prediction余啸
    (刘进)
Yu,   Xiao; Zhou, Mingsong; Chen, Xu; Deng, Lijun; Wang, LuSEKE 2017C
64Improving   bug triage with relevant search彭新宇
    (刘进)
Peng,   Xinyu; Zhou, Pingyi; Liu, Jin; Chen, Xu SEKE 2017C
65Model   construction and data management of running log in supporting saas software   performance analysis王蕊
    (应时)
Wang,   Rui; Ying, Shi; Sun, Chengai; Wan, Hongyan; Zhang, Huolin; Jia, XiangyangSEKE 2017C
66An   empirical study on the equivalence and stability of feature selection for   noisy software defect data徐洲
    (刘进)
Xu,   Zhou; Liu, Jin; Xia, Zhen; Yuan, PeipeiSEKE 2017C
67Combing   data filter and data sampling for cross- Company defect prediction: An   empricial study余啸
    (刘进)
Yu,   Xiao; Wu, Man; Zhang, Yan; Fu, MandiSEKE 2017C
68SnippetGen:   Enhancing the code search via intent predicting黄箐
    (毋国庆)
   
Huang,   Qing; Wang, Xudong; Yang, Yangrui; Wan, Hongyan; Wang, Rui; Wu, GuoqingSEKE 2017C
69Software   defect prediction using dictionary learning万红艳
    (袁梦霆)
Wan,   Hongyan; Wu, Guoqing; Cheng, Ming; Huang, Qing; Wang, Rui; Yuan, MengtingSEKE 2017C
70FSCR:A   Feature selection method for software defect prediction余啸
    (刘进)
Yu,   Xiao; Ma, Ziyi; Ma, Chuanxiang; Gu, Yi; Liu, Ruiqi; Zhang, Yan SEKE 2017C
71A   reinforced hungarian algorithm for task allocation in global software   development余啸
    (贾向阳)
Yu,   Xiao; Wu, Man; Jia, Xiangyang; Liu, Ye SEKE 2017C
72A   data filtering method based on agglomerative clustering余啸
    (刘进)
Yu,   Xiao; Zhang, Jiansheng; Zhou, Peipei; Liu, JinSEKE 2017C
73An   efficient distributed randomized data replication algorithm in VANETs朱钧宇
    (黄传河)
Zhu,   Junyu; Huang, Chuanhe; Fan, Xiying; Fu, BinWASA 2017C
74Supporting   producer mobility via named data networking in space-terrestrial integrated   networks刘迪
    (黄传河)
Liu,   Di; Huang, Chuanhe; Chen, Xi; Jia, XiaohuaWASA 2017C
75DARA:   A delay-aware random access for slot assignment in long-distance wireless   networks陈希
    (黄传河)
Chen,   Xi; Huang, Chuanhe; Wen, Shaojie; Li, ZongpengWCNC 2017C
76Stable   Job Assignment for Crowdsourcing陈艳姣Yanjiao   Chen, Xiaoyan YinGlobecom 2017C会
77A   GPU-based parallel MAX-MIN Ant System algorithm with grouped roulette wheel   selection周威
    (何发智)
Zhou,   Wei; He, Fazhi; Zhang, ZhengchangCSCWD 2017C
78Single   Image Dehazing Using Deep Convolution Neural Networks章生冬
    (何发智)
Shengdong   Zhang, Fazhi He, Jian YaoPCM 2017C
79A   Hierarchical-Learning-based Crowdedness Estimation Mechanism for Crowdsensing   Buses牛晓光Xiaoguang   Niu, Zhen Wang, Qiongzan Ye, Yihao Zhang and    Jiawei WangIPCCC 2017C
80Curtain:   Keep your hosts away from USB attacks傅建明 Fu, Jianming; Huang, Jianwei; Zhang,   Lanxin ISC 2017C
81FRProtector:   Defeating Control Flow Hijacking Through Function-level Randomization and   Transfer Protection傅建明Jianming   Fu;Rui Jin;Yan LinSecurecomm   2017(短文)C
82Automatic   Classification of Non-Functional Requirements from Augmented App User Reviews卢蒙蒙
   
(梁鹏)
Lu,   Mengmeng; Liang, PengEASE 2017C
83Minimal   Road-Side Unit Placement for Delay-Bounded Applications in Bus Ad-hoc   Networks鲍海洲
    (黄传河)
Haizhou   Bao, Qin Liu, Chuanhe Huang, Xiaohua JiaIPCCC 2017C
84A   Topology-aware Reliable Broadcast Scheme for Multidimensional VANET Scenarios刘丰瑞
    (黄传河)
Fengrui   Liu, Chuanhe Huang, Xiying FanCollaborateCom   2017C
85Minimum   Cost Load Migration in Distributed Software Defined Networks覃匡宇
    (黄传河)
Kuangyu   Qin, Chuanhe Huang, Ganesan. N, Kewei LiuCollaborateCom   2017C
86A   Truthful Auction Mechanism for Resource Provisioning in Mobile Crowdsensing居振宇
    (黄传河)
Ju   Zhenyu, Huang Chuanhe, Chen Yanjiao, Ma LinIPCCC 2017C
87SecGDB:   Graph Encryption for Exact Shortest Distance Queries with Efficient Updates王骞Qian   Wang, Kui Ren, Minxin Du, Qi Li, and Aziz MohaisenFC   2017 C
88Combined   and calibrated features for steganalysis of motion vector-based steganography   in H.264/AVC翟黎明
    (王丽娜)
 Zhai, Liming; Wang, Lina; Ren, Yanzhen IH and MMSec   2017 C
89An   Efficient Method Using the Parameterized HRTFs for 3D Audio Real-Time   Rendering on Mobile Devices宋玉成
    (涂卫平)
Song,   Yucheng; Tu, Weiping; Hu, Ruimin; Wang, Xiaochen; Chen, Wei; Yang, ChengPCM 2017C会
90A   Fast Sample Adaptive Offset Algorithm for H.265/HEVC周焰
    (陈震中)
Zhou,   Yan; Chen, ZhenzhongPCM   2017C会
91Saliency   Detection by Superpixel-Based Sparse Representation陈光耀
    (陈震中)
Chen,   Guangyao; Chen, ZhenzhongPCM   2017C会
923D   Sound Field Reproduction at Non Central Point for NHK 22.2 System王松
    (胡瑞敏)
Wang,Song   ,  Hu,Ruimin, Chen,Shihong ,Wang,   Xiaochen , Yang,Yuhong , Tu,Weiping ,Peng, Bo MMM2017C会
93A   Fine-Grained Filtered Viewpoint Informed Keypoint Prediction from 2D Images李庆楠
    (胡瑞敏)
Li,Qingnan   , Hu,Ruimin ,Chen, Yixin , Yan,Jingwen , Xiao,Jing:PCM2017C会
94Multi-Perspective   Visualization to Assist Code Change Review王晨
    (谢晓园)
 Wang,   Chen; Xie, Xiaoyuan; Liang, Peng; Xuan, Jifeng APSEC   2017C会


版权所有 ©澳门官方赌搏网站-澳门十大电子正规游戏网站 | copyright © 2000-2021 School of Computer Science, Wuhan University. All Rights Reserved.